Απόδοση των Μαθητών Λυκείου το Σχολικό Έτος 1999-2000

 

Μέρος Δ: Αξιολόγηση των Λυκείων της χώρας με βάση τις βαθμολογίες των μαθητών

 

Αθήνα, Ιούλιος 2001

 

 

 

Υπεύθυνος Έρευνας: Καθηγητής Ι. Πανάρετος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γενικά στοιχεία

Γεωγραφική περιοχή

Είδος Λυκείων

Σύγκριση Λυκείων Αττικής

Αξιολόγηση Λυκείων με βάση τη "Μέση Απόδοση"

Μελέτη "βελτίωσης" Λυκείων

Ανάλυση της συσχέτισης των αποδόσεων σε διαφορετικές τάξεις Λυκείου

Τύπος σχολείων

Μέγεθος σχολείων