Απόδοση των Μαθητών Λυκείου το Σχολικό Έτος 2000-2001

 

Μέρος Β: Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας

 

Αθήνα, Απρίλιος 2002

 

 

 

Υπεύθυνος Έρευνας: Καθηγητής Ι. Πανάρετος

ISBN: 960-8287-10-3

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Γενική εικόνα των σχολείων

Γενικά σχόλια για την αποτυχία στις τρεις τάξεις του Λυκείου

Μελέτη της αποτυχίας λόγω απουσιών των μαθητών της Α' Λυκείου