top of page

Έρευνα Εκλογικής Συμπεριφοράς των Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 Φοιτητικές Εκλογές 2001

Αθήνα, 2002

 

 

 Υπεύθυνος Έρευνας: Καθηγητής Ι. Πανάρετος

ISBN: 960-8287-13-18

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Η εργασία αυτή είναι το αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήγαγε το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) σχετικά με τις φοιτητικές εκλογές του Μαρτίου 2001 στο Πανεπιστήμιο.
 

Αντικείμενο μελέτης είναι η εκλογική συμπεριφορά των φοιτητών του πανεπιστημίου. Με τον όρο μελέτη εκλογικής συμπεριφοράς εννοείται η διερεύνηση και η εξήγηση του τρόπου με τον οποίον οι φοιτητές αποφασίζουν τι θα ψηφίσουν και το βαθμό στον οποίο διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες τους επηρεάζουν στην απόφαση αυτή. Επιπροσθέτως, η έρευνα διερευνά την γενικότερη εντύπωση που δημιουργούν οι φοιτητικές παρατάξεις στους φοιτητές σχετικά με την ακαδημαϊκή τους ζωή και τα θέματα που την αφορούν καθώς επίσης και τις εξαρτήσεις μεταξύ των αμιγώς πολιτικών πεποιθήσεων και άλλων παραμέτρων.

 

 

Η ταυτότητας της έρευνας

 

Η έρευνα διεξήχθη σε δύο ημέρες, την 21η και την 23η Μαΐου 2001. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου ως επί το πλείστον κλειστών ερωτήσεων (κάθε ερώτηση είχε προτεινόμενες απαντήσεις) από ένα δείγμα 957 φοιτητών του πανεπιστημίου. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος «Τεχνικές Δειγματοληψίας & Δειγματοληπτικές Έρευνες» με διδάσκοντες την καθηγήτρια κ. Ε. Ξεκαλάκη και τον κ. Φ. Σταυρόπουλο. Οι ερευνητές-συνεντεύκτες, ήταν φοιτητές του Δ΄ εξαμήνου που παρακολούθησαν το μάθημα. Οι ίδιοι ήταν αυτοί που καταχώρισαν τα δεδομένα στη βάση δεδομένων. Στην στατιστική ανάλυση συμμετείχε ο φοιτητής Β. Παπαγεωργίου. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS και του προγράμματος διαχείρισης φύλλων εργασίας Excel.
 

Η συλλογή των στοιχείων έγινε ως εξής: Οι ερευνητές στα διαλείμματα των διδακτικών ωρών πήγαν στις αίθουσες διδασκαλίας του πανεπιστημίου που τους είχαν υποδειχθεί από τους επόπτες, και οι οποίες είχαν επιλεγεί με τυχαίο τρόπο και μοίραζαν τα ερωτηματολόγια στους φοιτητές που βρίσκονταν σε αυτές δίνοντας διευκρινίσεις στους έχοντες τυχόν απορίες. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερευνητές δεν έβλεπαν τις απαντήσεις που έδιναν οι φοιτητές ώστε να διασφαλιστεί το απόρρητο των απαντήσεων.

 

Το σχήμα δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένας συνδυασμός στρωματοποιημένης δειγματοληψίας και δειγματοληψίας κατά ομάδες σε ένα στάδιο. Συγκεκριμένα, κάθε συνδυασμός τμήματος και εξαμήνου σπουδών του Πανεπιστημίου θεωρήθηκε ως ένα στρώμα από το οποίο ελήφθη δείγμα κατά ομάδες. Ως ομάδες θεωρήθηκαν οι φοιτητές που βρίσκονταν σε κάθε αίθουσα στην οποία, βάσει του ωρολογίου προγράμματος, γινόταν μάθημα συγκεκριμένου τμήματος κι εξαμήνου.
 

Η έρευνα στηρίχθηκε σε δείγμα 957 ατόμων το οποίο, αντιστοιχεί στο 12%, περίπου, του μεγέθους του πληθυσμού (του συνόλου των φοιτητών), ποσοστό πολύ ικανοποιητικό για την καλή προσέγγιση των ζητουμένων παραμέτρων.
 

Συνολικά, η ταυτότητα της έρευνας μπορεί να αποτυπωθεί ως ακολούθως:

 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  • ΦΟΡΕΑΣ: Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ποσοτική έρευνα με προσωπική συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου από τον ερωτώμενο, στις αίθουσες του Ο.Π.Α.

  • ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Σύνολο των φοιτητών του Ο.Π.Α.

  • ΔΕΙΓΜΑ: Το επιδιωκόμενο μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 957 φοιτητές

  • ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Ακολουθήθηκε ο συνδυασμός στρωματοποιημένης δειγματοληψίας και δειγματοληψίας κατά ομάδες σε ένα στάδιο. Στρώματα αποτελούσαν οι συνδυασμοί τμημάτων κι εξαμήνων σπουδών του Πανεπιστημίου και ομάδες αποτελούσαν οι φοιτητές που βρίσκονταν σε κάθε αίθουσα την οποία επισκέφθηκαν οι ερευνητές τις συγκεκριμένες ώρεςκαι ημερομηνίες της έρευνας

  • ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Προκειμένου να εξισορροπηθούν τυχόν παράγοντες μεροληψίας, το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς τα μεγέθη των τμημάτων του Ο.Π.Α.

  • ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την 21η και την 23η Μαίου 2001 μεταξύ των ωρών 9:00-15:00

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εργάσθηκαν 87 φοιτητές και ένας επόπτης (κ. Φώτης Σταυρόπουλος). Για την εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, εργάσθηκαν οι ίδιοι φοιτητές και δύο επόπτες (Φώτης Σταυρόπουλος και Βαγγέλης Παπαγεωργίου). Την γενική εποπτεία της διεξαγωγής της έρευνας είχε η καθηγήτρια του τμήματος κα. Ε. Ξεκαλάκη. Την επεξεργασία και την ανάλυση των στοιχείων έκανε ο φοιτητής Β. Παπαγεωργίου υπό την καθοδήγηση του καθηγητή του Τμήματος κ. Ι. Πανάρετου ως μέρος των απαιτήσεων του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση». 

 

 

Το ερωτηματολόγιο

 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε πήρε την τελική του μορφή αφού συμπληρώθηκε σε μια πιλοτική έρευνα από 90 φοιτητές που συμμετείχαν στο μάθημα «Τεχνικές Δειγματοληψίας και Δειγματοληπτικές Έρευνες».

 

Στην τελική του μορφή το ερωτηματολόγιο περιέχει 24 ερωτήσεις εκ των οποίων οι δύο είναι ανοιχτές (χωρίς προτεινόμενες απαντήσεις, αλλά με κενό χώρο για συμπλήρωσή τους από τους ίδιους τους ερωτώμενους) και καλύπτει 7 σελίδες εκ των οποίων η πρώτη σελίδα περιέχει μόνο πληροφορίες για την έρευνα. Δέκα τέσσερις (14) από τις ερωτήσεις απευθύνονταν στον συνολικό πληθυσμό των φοιτητών (σε όλους τους φοιτητές του πανεπιστημίου). Έξι (6) ερωτήσεις απευθύνονταν στους φοιτητές που ψήφισαν στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές (Μάρτιος 2001), ενώ οι υπόλοιπες 4 απευθύνονταν στους φοιτητές που ψήφισαν στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές και είχαν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

 

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος, το οποίο περιέχει 20 ερωτήσεις, μελετά την εκλογική συμπεριφορά και τις απόψεις των ερωτωμένων σε ζητήματα σχετικά με το ρόλο των φοιτητικών παρατάξεων στη φοιτητική ζωή. Το δεύτερο μέρος περιέχει τις υπόλοιπες 4 ερωτήσεις και αποτυπώνει τα προσωπικά στοιχεία των φοιτητών, δηλαδή το τμήμα φοίτησης, το ακαδημαϊκό έτος πρώτης εγγραφής, το ποσοστό παρακολούθησης των παραδόσεων των μαθημάτων στα οποία έχουν εγγραφεί και το φύλο τους.
Κατά την κατάρτιση του ερωτηματολογίου, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην διατύπωση των ερωτήσεων και των προτεινόμενων απαντήσεων ώστε να είναι κατανοητές και εύστοχες. Συγκεκριμένα, σχετικά με τις προτεινόμενες επιλογές απαντήσεων εξαντλήθηκαν όλες οι πιθανές απαντήσεις, φροντίζοντας να μην υπάρχει επικάλυψη. (Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο παράρτημα).

 

 

Οι φοιτητικές παρατάξεις στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Στις φοιτητικές εκλογές του Μαρτίου 2001 η Π.Α.Σ.Π. ήταν η φοιτητική παράταξη η οποία έλαβε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων (37.5%) (Πραγματικά αποτελέσματα). Η Π.Α.Σ.Π. είναι επίσης η παράταξη η οποία τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά προτίμησης των φοιτητών στις φοιτητικές εκλογές. Δεύτερη ήταν η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. με ποσοστό 34.2%, τρίτη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 14.6% και τέταρτη η Α.Ρ.ΕΝ.Α, με ποσοστό 3.8%.

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Το ερωτηματολόγιο καταρτίσθηκε με στόχο την καταγραφή των απόψεων των φοιτητών για τις  φοιτητικές εκλογές, τις φοιτητικές παρατάξεις και για θέματα σχετικά με το Πανεπιστήμιο. Δόθηκε μεγάλη σημασία στην καταγραφή της γνώμης των φοιτητών για ορισμένα καίρια ζητήματα που αφορούν αυτούς, τις σπουδές τους και το Πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου είναι χρήσιμα κυρίως για την σκιαγράφηση των τάσεων και της γνώμης που επικρατεί στους κόλπους των φοιτητών του πανεπιστημίου για τις φοιτητικές παρατάξεις.
 

Επιπλέον, στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται φαίνεται η δυναμική και η ισχύς των φοιτητικών παρατάξεων, αλλά και η σημασία και η επιρροή που αυτές έχουν στην καθημερινή ακαδημαϊκή ζωή.

 

 

Επιλογές ανά φύλο

 

Το γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν τις επιλογές των φοιτητών ανά φύλο.

 

 

 

 

Από το γράφημα, προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση προτιμήσεων ανάμεσα στα δύο φύλα. Συγκεκριμένα, στους άνδρες προηγείται η ΔΑΠ αφού το 31.1% των ανδρών που ψήφισαν προτιμούν την Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ., ενώ το 28.6% προτιμούν την Π.Α.Σ.Π. (Διάγραμμα 1Α). Αντίθετα, οι γυναίκες που ψήφισαν διαμόρφωσαν και το τελικό αποτέλεσμα αφού το 38.4% των φοιτητριών ψήφισε Π.Α.Σ.Π. και μόνο το 21.0% Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. Ωστόσο, οι ποσοστιαίες εκπροσωπήσεις μεταξύ των δύο φύλων δεν διαφέρουν πολύ των υπολοίπων παρατάξεων.
       

Στο Διάγραμμα 1Β φαίνεται η κατανομή των αποτελεσμάτων ανά φύλο και δευτερευόντως ανά παράταξη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι φανερό ότι οι φοιτήτριες του πανεπιστημίου δείχνουν εμφανή προτίμηση στην Π.Α.Σ.Π., ενώ, αντίθετα, οι φοιτητές δείχνουν προτίμηση στην Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. με μικρότερη όμως διαφορά.

 

 

Χρόνος απόφασης

 

Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί φανερώνει πότε αποφάσισαν οι φοιτητές ποια φοιτητική παράταξη θα ψηφίσουν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι φανερό ότι το ποσοστό των σταθερών ψηφοφόρων των παρατάξεων είναι μάλλον χαμηλό (30.72%).

 

Ο πίνακας 2Α αναφέρεται στην χρονική στιγμή που ο ψηφοφόρος κάθε μιας από τις παρατάξεις αποφάσισε να την ψηφίσει. Από τον πίνακα προκύπτει ότι η ΔΑΠ έχει τον ισχυρότερο πυρήνα σταθερών ψηφοφόρων. Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Πανσπουδαστικής την επέλεξε τις τελευταίες 15 μέρες. Τέλος, ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση ότι η πλειοψηφία των φοιτητών που δεν εκφράζονται από τις παρατάξεις (λευκό - άκυρο) έχει σαφώς διαμορφωμένη αρνητική γνώμη από καιρό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο επόμενος πίνακας (Πίνακας 2Β) δείχνει το μερίδιο της κάθε φοιτητικής παράταξης στην κάθε κατηγορία ψηφοφόρων. (Οι κατηγορίες αναφέρονται στην χρονική στιγμή απόφασης για επιλογή παράταξης). Από τον πίνακα αυτό, προκύπτει ότι η ΠΑΣΠ έχει το μεγαλύτερο μερίδιο από τους σταθερούς ψηφοφόρους. Απέσπασε όμως και την πλειοψηφία και σε όλες τις άλλες κατηγορίες, γεγονός που της απέδωσε και την τελική επικράτηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Και οι δύο από τους παραπάνω πίνακες συσχετίζουν την ψήφο με το πότε οι φοιτητές απεφάσισαν πού να δώσουν την ψήφο τους. Η διαφορά τους είναι η εξής: Ο πρώτος πίνακας (2Α) δηλώνει την πιθανότητα που είχε ένας φοιτητής που ψήφισε μια συγκεκριμένη φοιτητική παράταξη να την είχε επιλέξει στο αντίστοιχο χρονικό σημείο, (Ρ(Πότε αποφάσισε τι να ψηφίσει | Τι ψήφισε)). Ο δεύτερος πίνακας (2Β), αντίθετα, εκφράζει την πιθανότητα Ρ(Τι ψήφισε | Πότε αποφάσισε τι να ψηφίσει). Οι πίνακες αυτοί ουσιαστικά περιγράφουν τον βαθμό αποφασιστικότητας των φοιτητών στην επιλογή της φοιτητικής παράταξης και ταυτόχρονα σκιαγραφούν την αποτελεσματικότητα των φοιτητικών παρατάξεων στην προσέλκυση ψηφοφόρων.

 

Τα στοιχεία που συνοψίζουν οι πίνακες 2Α και 2Β απεικονίζονται, αντίστοιχα, στα διαγράμματα 2Α και 2Β που ακολουθούν. Συγκεκριμένα, το Διάγραμμα 2Α, αναφέρεται στα στοιχεία του Πίνακα 2Α και απεικονίζει τα αποτελέσματα των εκλογών ανά φοιτητική παράταξη και δευτερευόντως σε σχέση με απόφασή τους για το τί θα ψηφίσουν. Το διάγραμμα 2Β αναφέρεται στα στοιχεία του πίνακα 2Β, δηλαδή στα αποτελέσματα των εκλογών ανάλογα με το πότε απεφάσισαν οι ψηφοφόροι τι θα ψηφίσουν και δευτερευόντως ανάλογα με το τι εψήφισαν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από όλες τις φοιτητικές παρατάξεις, η Πανσπουδαστική φαίνεται να ακολούθησε την αποτελεσματική μέθοδο προσέγγισης των φοιτητών στο τελευταίο  μέρος της προεκλογικής εκστρατείας (τελευταίες 15 ημέρες πριν από τις εκλογές). Αυτό φαίνεται στο Διάγραμμα 2Β από όπου προκύπτει ότι η Πανσπουδαστική προσέλκυσε το 33% των ψηφοφόρων που τελικά την ψήφισαν, στις τελευταίες ημέρες (συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας ημέρας δηλαδή 21.33% + 11.53% = 32.86%) της προεκλογικής περιόδου, ενώ η Π.Α.Σ.Π. και η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα «έπεισαν», περίπου, το 23% του τελικού εκλογικού κοινού τους.

 

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 3 που ακολουθεί, οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις έχουν μεγάλα ποσοστά «πιστών» φοιτητών που τις ψηφίζουν συνεχώς.

 

Το εκλογικό προφίλ των φοιτητών

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται για τις φοιτητικές εκλογές. Μόλις το 28,2% των ενεργών φοιτητών και φοιτητριών ψήφισε στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές, ενώ οι τρεις στους πέντε αυτών που δεν ψήφισαν δηλώνουν είτε ότι οι εκλογές δεν τους ενδιαφέρουν είτε ότι δεν τους εκφράζουν οι απόψεις καμίας παράταξης και, κατά συνέπεια, θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος να προσέλθουν στις κάλπες (Διάγραμμα 4). Οι λόγοι που οδήγησαν τους φοιτητές να μην λάβουν μέρος στις εκλογές αποτυπώνονται στο γράφημα που ακολουθεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό των φοιτητών που δεν ψήφισαν για προσωπικούς λόγους έχει διαφορετική συμπεριφορά από αυτούς που δεν ψήφισαν για τους υπόλοιπους λόγους. Συγκεκριμένα, οι γνώμες τους τείνουν να ταυτιστούν με αυτές των φοιτητών που ψήφισαν στις εκλογές. Αυτό φαίνεται λογικό αν λάβουμε υπόψη ότι το μέρος αυτό των φοιτητών δεν απείχε από τις εκλογές συνειδητά, αλλά δεν προσήλθαν στις κάλπες για άλλους λόγους. Επομένως, μπορεί να υποτεθεί ότι αν αυτοί οι φοιτητές είχαν ψηφίσει, μπορεί να επηρέαζαν τα ποσοστά των ψήφων που πήρε κάθε παράταξη.

 

 

Έτος εισαγωγής και Τμήμα

 

Ο πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 3) αναδεικνύει την ενδεχόμενη επίδραση του έτους εισαγωγής στο πανεπιστήμιο στην ομοιογένεια των φοιτητών όσο αφορά την συμμετοχή τους στις εκλογές, αποτυπώνοντας τα ποσοστά συμμετοχής ανά έτος εισαγωγής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτό, οι νέοι φοιτητές και φοιτήτριες (ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2000-2001) δείχνουν να συμμετέχουν περισσότερο στις φοιτητικές εκλογές από τους φοιτητές των μεγαλυτέρων ετών, αφού ένας στους δύο πρωτοετείς φοιτητές ψήφισε. Σταδιακά, αυτό το ποσοστό φθίνει σε σχέση με το έτος εισαγωγής. Το ποσοστό αποχής φθάνει, σχεδόν, στο 70% για τους παλιούς φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 1996-1997 και παλαιότερα). Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερη εμπειρία αποκτούν οι φοιτητές από την λειτουργία του πανεπιστημίου τόσο περισσότερο απομακρύνονται από τις φοιτητικές παρατάξεις.

 

Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 4) αναδεικνύει την ετερογένεια μεταξύ των φοιτητών των διαφορετικών τμημάτων του πανεπιστημίου όσον αφορά την συμμετοχή στις εκλογές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτσι, όσον αφορά τα τμήματα, τα μεγαλύτερα ποσοστά αποχής παρουσιάζουν το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (77.39%) και το τμήμα ΟΔΕ (69.18%). Η μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζεται στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών (Δ.Ε.Ο.Σ) με ποσοστό 53.44% και ακολουθούν τα τμήματα Στατιστικής και Πληροφορικής με 48%. (Τα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Λογιστικής έχουν επίσης υψηλό ποσοστό συμμετοχής, κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού το 2001 είχαν μόνο ένα και δύο, αντίστοιχα, έτη σπουδών και σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση οι νέοι φοιτητές συμμετέχουν περισσότερο στις εκλογές).

 

Διαπιστώθηκε επίσης, ότι η εκλογική συμπεριφορά των φοιτητών επηρεάζεται σημαντικά από το έτος εισαγωγής των φοιτητών στο πανεπιστήμιο. Από το γράφημα που ακολουθεί προκύπτει ότι οι παλαιοί φοιτητές (που εισήχθησαν το '97 ή προηγουμένως) προτιμούν την ΠΑΣΠ. Το ποσοστό της ΠΑΣΠ μειώνεται σταδιακά όσο νεώτεροι είναι οι φοιτητές, εξακολουθεί, όμως, να προηγείται της ΔΑΠ, αλλά με μικρότερες διαφορές. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 5, περίπου ο ένας στους δύο φοιτητές (45.1%) που εισήχθησαν το 1997-1998 ψήφισε την Π.Α.Σ.Π. στις φοιτητικές εκλογές του 2001, ενώ μόλις το 26.1% των φοιτητών του ίδιου έτους ψήφισαν την Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.. Επίσης, οι φοιτητές που εισήχθησαν στο πανεπιστήμιο το 1999-2000 φαίνεται να εμπιστεύονται εξίσου την Π.Α.Σ.Π. και την Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ., αφού οι δύο παρατάξεις έλαβαν ποσοστά 31.7% και 30.1%, αντιστοίχως. Τέλος, ένας στους τέσσερις νέους φοιτητές (23%) (έτους εισαγωγής 2000-2001) ψήφισε λευκό ή άκυρο στις τελευταίες εκλογές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διαβάστε τη συνέχεια ...

 

 

bottom of page